Ефикасна истручна локална администрације, која ће бити у служби грађана.

МАРЈАНА МАРАШ, народна посланица Социјалистичке партије Србије, на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине о Предлогу закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе:

            „Грађани Србије, пред нама је данас, како смо чили, неколико предлога закона, ја ћу у свом излагању говорити о Предлогу закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

            Пред нама је предлог закона који је предуслов за успостављање ефикасне, модерне, локалне администрације, која ће бити пре свега у служби грађана.

            Предлогом се целовито уређује систем радних односа у органима, службама и организацијама, како у аутономним покрајинама, тако и у локалним самоуправама, укључујући и функционере у њима, а што свакако представља новину у овом закону.

            Израда нових законских решења уследила је након уочавања низа нелогичности и неправилности које су се у пракси појавиле. Наиме, Законом о државним службеницима из 2005. године, ван домашаја остали су запослени у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, а као прелазно решење предвиђено је да се овај закон примењује на запослене у локалним самоуправама и покрајинама, све до доношења посебног закона, којим ће се регулисати њихова права и обавезе из радног односа. Но, на то се чекало готово 10 година.

            Неки од негативних појава у досадашњем развоју радних односа на покрајинском и локалном нивоу представљају последицу чињенице да Закон о радним односима у државним органима није имао за циљ да уважи специфичности покрајинског и локалног нивоа, већ је донео за државне органе, а сходно се примењивао на аутономне покрајине и на јединице локалне самоуправе.

            Треба имати у виду да је јавни сектор разнолик и да је немогуће било пропустити и прописати универзалне стандарде, већ је потребно доношење посебног закона, који ће се примењивати на запослене у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

            Управо због свега наведеног, указала се потреба да се радно-правни статус запослених у локалним самоуправама и покрајинама регулише погоднијим моделом службеничког система, уз пуно уважавање свих специфичности карактеристичних за аутономну покрајину и за локалну самоуправу.

            На изради Предлога закона о запосленима у аутономним покрајинама, јединицама локалне самоуправе, са Министарством државне управе и локалне самоуправе, како је министарка навела, радили су и руководиоци градова, општина, као и представници Сталне конференције градова и општина, што би требало да гарантује квалитетан и темељан рад на унапређивању ове области.

            Тежња свих нас је стварање модерних градова и општина, а да би се то постигло, неопходне су реформе, односно адекватно законско уређење радно-правног статуса запослених у аутономној покрајини и локалној самоуправи.

            Овоме треба придодати и потребу за увођењем савремених механизама доброг руковођења на нивоу локалне самоуправе, у контексту унапређења квалитета и ефикасности служби које на локалном нивоу пружају своје услуге грађанима и правним лицима.

            Закон треба да буде предуслов за успостављање ефикасне и модерне локалне администрације, која треба да је у служби грађана.

            Поштовани народни посланици, Предлогом закона уређују се права и дужности из радног односа запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Предвиђено је да се одредбе закона сходно примењују и на запослене у органима градских општина, као и службама и организацијама које према посебном закону оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине. У смислу овог закона, службама и организацијама сматрају се стручне службе и посебне организације које су основане за обављање послова управе.

            Одредбама закона предвиђено је да се он не примењује на запослене у привредним друштвима, предузећима, установама, јавним агенцијама, фондовима, фондацијама које посебним прописом оснива надлежни орган било аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и градске општине.

            Предложена решења уводе низ новина, међу којима је кадровски план, који усваја скупштина општине или града, са циљем да се обезбеди планирање кадрова и да се запошљавање ограничи на расположива средства у буџету.

            Новина је увођење детаљног уређења конкурсних поступака запошљавања и обавезе оцењивања службеника по прописима за државне службенике, пошто се тренутно само делимично уређује конкурсни поступак, а оцењивање је површно и ретко се примењује.

            Оно што је новина је да конкурсна комисија, ради спровођења интерног конкурса, треба да има три члана од којих је један руководилац одељења за место за које је расписан конкурс за пријем радника, стручно лице које то обавља и лице које се бави кадровањем, наравно, у локалној самоуправи.

            Предлог закона предвиђа да се управом руководе службеници на положају, да у њој раде службеници, намештеници, одређена радна места у аутономним покрајинама постају положаји, а први пут се отвара могућност постављања в.д. начелника у општинској управи, који тренутно не постоји као законско решење, најдуже три месеца без спровођења конкурса, када начелник управе није у могућности да обавља своју дужност дуже од 30 дана и у случају када не постоји заменик начелника општинске управе.

            Унапређени дисциплински поступак, који знатно подиже одговорност службеника, јесте такође једна новина коју доноси овај закон, и дисциплинска комисија, у којој је један од чланова представник репрезентативног синдиката, што мислим да је исто битно да истакнемо. Како бисмо имали што стручнију и ефикаснију управу, професионализацију, односно стручно усавршавање, биће обавезан елеменат оцењивања државних службеника.

            Предлог закона регулише и флексибилније запошљавање службеника на одређено време за потребе израде одређених пројеката у општинама. Ефикаснија и одговорна јавна управа темељ је сваког демократског друштва.

            Овај закон треба да допринесе и транспарентној управи, која ће добро функционисати, али и модерној администрацији, која ће имати квалификоване службенике.

            Уводи се начело једнаке доступности радних места. То једнако начело доступности радних места требало би у највећој могућој мери да задовољава критеријум када је у питању полна структура и национална структура. Ту се сада поставља питање и да ли ћемо то моћи у потпуности да испунимо, с обзиром да у нашим локалним самоуправама ипак та разлика у полној структури постоји, много више су заступљене жене у полној структури када су у питању запослени у локалним самоуправама.

            Доношењем закона којим се успостављају основна начела службеничког система заснована на стандардима прихваћеним у савременим упоредно-правним системима, испуњава се основна претпоставка за пуну професионализацију и деполитизацију кадрова у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Тако се одредбама предложеног текста закона уводе принципи рада који би омогућили да се послови из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе обављају стручно и законито, при чему ће запослени у току свог рада бити заштићени од политичког деловања које би могло утицати на њихов положај, каријерни развој, стручно усавршавање и каријерно напредовање у служби.

            Службеник је дужан да поступа у складу са Уставом, законом и другим прописима према правилима струке, непристрасно и политички неутрално. Нико не сме вршити утицај на службеника да нешто чини или не чини супротно прописима.

            Пошто долазим из локалне самоуправе, иако сам можда у излагању мало одужила, желим да кажем да је ово изузетно битна одредба и да је јако важно да за сараднике имате управо овакве стручњаке који ће инсистирати на поштовању законитости. Драго ми је да ово сад и стоји у закону као одредба и да постоји ослобађање службеника у одговорности у случају да је он затражио писмени налог да обави неки задатак и да је то добио од свог претпостављеног. Он се ослобађа од одговорности уколико је начинио штету.

            Сва начела службеничког система регулисана овим законом системски су постављена тако да у аутономним покрајинама и локалним самоуправама остављају слободу одлучивања у јасно дефинисаним областима, као што су доношење кадровског плана, конкурсне процедуре, именовање конкурсне комисије у поступку попуне радних места, рад комисије за жалбе, које решавају у другом степену по жалбама службеника на акта из радног односа и посебни програми стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

            Истакла бих да закон генеричким појмом запослени обухвата функционере, службенике и намештенике који из радног односа обављају права, дужности и одговорности органа, организација у служби аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

            Да би овај закон био целовит, неопходно је да обухвати и положај функционера у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и тиме у потпуности прекине сходну примену Закона о радним односима у државним органима на покрајинском и локалном нивоу.

            Додатни разлог за уређивање положаја функционера у овом закону је чињеница да није донет нови закон којим би се на јединствен начин регулисало питање функционера на свим нивоима власти.

            На крају, важно је да се закон усвоји, јер нам недостаје модеран акт који регулише однос запослених у локалним самоуправама, а у циљу пружања услуга грађанима на најбољи начин.

            На крају, желим да кажем да ће СПС у Дану за гласање подржати све предлоге закона који су предмет данашњег јединственог и заједничког претреса. Иако министарка тренутно није ту, њени сарадници су ту и ја се надам да ће јој они пренети. У сваком случају, председавајући Игор Бечић ће се потрудити да јој пренесе све што сам ја изложила у свом излагању“.

Категорије: Посланичка група

Теме:

Оставите одговор Одустани од одговора